ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletสภาพทั่วไป
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
แนวทางการพัฒนา
dot
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
dot
ข้อบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
bulletการจัดเก็บค่าตอบแทนที่ดิน
bulletตลาด พ.ศ.2551
bulletการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
bulletการควบคุมสถานประกอบการ
dot
ข้อมูลบริการ
dot
bulletการทำบัตรประจำตัวประชาชน
bulletการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรฯ
bulletการแจ้งเกิด
bulletการแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletการชำระภาษี
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มร้องทุกข์
bulletแบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์
dot
เครือข่ายเทศบาล
dot
bulletสำนักงาน กกถ.
bulletสำนักงาน กถ.
bulletสำนักงาน กกต.
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมพัฒนาชุมชน
bulletกรมการปกครอง
bulletสมาคมพนักงานเทศบาล
dot
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศยไทย
กระทรวงมหาดไทย
รายการคืนความสุขให้ประเทศไทย


การแจ้งย้ายที่อยู่

การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

ผู้มีหน้าที่แจ้ง เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
ระยะเวลาการแจ้ง  ภายใน  ๑๕ วัน  นับแต่ผู้นั้นอยู่ในบ้าน
(หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท)
สถานที่แจ้ง  สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่  ที่ผู้ย้ายที่อยู่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  และบ้านหลังที่จะย้ายเข้าตั้งอยู่ในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
หลักฐานหรือเอกสารในการแจ้ง
๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า
๒. บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
๓. บัตรประจำตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)
๔. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก-และฉบับที่จะแจ้งย้ายเข้า๕. ใบรับแจ้งย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร.๖  ตอนหน้า  (กรณีแจ้งย้ายกับกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน)

การแจ้งย้ายเข้า
ผู้มีหน้าที่แจ้ง เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
ระยะเวลาการแจ้ง  ภายใน  ๑๕ วัน  นับแต่ผู้นั้นอยู่ในบ้าน
 (หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท)
สถานที่แจ้ง  สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่  ที่บ้านหลังที่จะย้ายเข้าตั้งอยู่
หลักฐานหรือเอกสารในการแจ้ง
๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้านหลังที่ย้ายเข้า)
๒. บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
๓. บัตรประจำตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)
๔. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
๕. ใบแจ้งย้ายที่อยู่ที่ได้รับมาจากการแจ้งย้ายออก  ซึ่งเจ้าบ้านได้ลงชื่อยินยอมให้ย้ายเข้าDivision of Technical Services and Planning - Computer Programmer : Tigkhawet

เทศบาลตำบลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
โทรศัพท์ 043-860242 , 043-861231 โทรสาร 043-860243