ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletสภาพทั่วไป
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
แนวทางการพัฒนา
dot
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
dot
ข้อบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
bulletการจัดเก็บค่าตอบแทนที่ดิน
bulletตลาด พ.ศ.2551
bulletการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
bulletการควบคุมสถานประกอบการ
dot
ข้อมูลบริการ
dot
bulletการทำบัตรประจำตัวประชาชน
bulletการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรฯ
bulletการแจ้งเกิด
bulletการแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletการชำระภาษี
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มร้องทุกข์
bulletแบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์
dot
เครือข่ายเทศบาล
dot
bulletสำนักงาน กกถ.
bulletสำนักงาน กถ.
bulletสำนักงาน กกต.
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมพัฒนาชุมชน
bulletกรมการปกครอง
bulletสมาคมพนักงานเทศบาล
dot
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศยไทย
กระทรวงมหาดไทย
รายการคืนความสุขให้ประเทศไทย


การแจ้งตาย

                                                        การแจ้งตาย

ผู้มีหน้าที่แจ้ง
๑. เจ้าบ้านที่มีคนตายกรณีตายในบ้าน(รวมถึงสถานพยาบาล)หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
๒. บุคคลที่ไปกับผู้ตาย  หรือผู้พบศพ  กรณีตายนอกบ้าน
๓. เจ้าของบ้านที่มีการตาย  ของบุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย  ผู้พบศพหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวกรณีแจ้งการตาย  ณ  ท้องที่ที่ศพอยู่หรือท้องที่  ที่มีการจัดการศพ
ระยะเวลาในการแจ้งตาย
๑. คนตายในบ้านต้องแจ้งภายใน  ๒๔  ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพแล้วแต่กรณี
๒.คนตายนอกบ้าน  ต้องแจ้งภายใน ๒๔  ชั่วโมง  นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพเว้นแต่กรณีท้องที่ที่การคมนาคมไม่สะดวกหรือมีเหตุจำเป็นผู้อำนวยการทะเบียนกลางสามารถขยายเวลาการแจ้งตายได้แต่ต้องไม่เกิน  ๗  วัน  นับแต่เวลาตายหรือพบศพ  (หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท)
สถานที่แจ้ง คนตายในบ้าน(รวมถึงสถานพยาบาล)  หรือคนตายนอกบ้านให้แจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ที่มีคนตายหรือพบศพ  ถ้าไม่ทราบท้องที่ที่ตาย ให้แจ้งสำนักทะเบียนที่พึงจะแจ้งได้  กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งตายแต่มีการเคลื่อนย้ายศพไปอยู่ต่างท้องที่ที่ตาย  ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนที่ศพอยู่หรือที่ที่มีการจัดการศพโดยการ  เก็บ  ฝั่ง  เผา  หรือทำลาย
เอกสารหรือหลักฐานในการแจ้ง
๑. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
๒. บัตรประจำตัวของคนตาย (ถ้ามี)
๓. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี)
๔. หนังสือรับรองการตาย ท.ร. ๔/๑ (กรณีตายในสถานพยาบาล)
๕. ใบรับแจ้งการตาย ท.ร.๔ ตอนหน้า  (กรณีแจ้งต่อกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน)
๖. รายงานการชันสูตรศพของ จนท.ตำรวจ หรือหน่วยงานนิติเวชวิทยา (กรณีตายผิดธรรมชาติหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)Division of Technical Services and Planning - Computer Programmer : Tigkhawet

เทศบาลตำบลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
โทรศัพท์ 043-860242 , 043-861231 โทรสาร 043-860243