ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletสภาพทั่วไป
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
แนวทางการพัฒนา
dot
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
dot
ข้อบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
bulletการจัดเก็บค่าตอบแทนที่ดิน
bulletตลาด พ.ศ.2551
bulletการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
bulletการควบคุมสถานประกอบการ
dot
ข้อมูลบริการ
dot
bulletการทำบัตรประจำตัวประชาชน
bulletการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรฯ
bulletการแจ้งเกิด
bulletการแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletการชำระภาษี
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มร้องทุกข์
bulletแบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์
dot
เครือข่ายเทศบาล
dot
bulletสำนักงาน กกถ.
bulletสำนักงาน กถ.
bulletสำนักงาน กกต.
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมพัฒนาชุมชน
bulletกรมการปกครอง
bulletสมาคมพนักงานเทศบาล
dot
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศยไทย
กระทรวงมหาดไทย
รายการคืนความสุขให้ประเทศไทย


การแจ้งเกิด

                                                       การแจ้งเกิด

  กรณีเกิดในบ้าน  (อาคารที่มีเลขที่  รวมถึงสถานพยาบาล)
  ผู้มีหน้าที่แจ้ง  ได้แก่  บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด หรือ  ผู้ที่ได้รับ  มอบหมายจากบิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน
  ระยะเวลาการแจ้ง   ภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่เด็กเกิด  (หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท)
  สถานที่แจ้ง  สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่ง    ท้องที่ที่เด็กเกิด หรือสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  หลักฐานหรือเอกสารในการแจ้ง
๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง  และบัตรประจำตัวของบิดา มารดา(ถ้ามี)
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนประวัติของบิดา มารดา (ถ้ามี)
๓. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด
๔. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลหรือ
     สถานพยาบาลที่เด็กเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)
๕. ใบรับแจ้งการเกิดตามแบบ ท.ร. ๑ ตอนหน้า
      (กรณีแจ้งเกิดกับกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน)
๖. หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี )Division of Technical Services and Planning - Computer Programmer : Tigkhawet

เทศบาลตำบลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
โทรศัพท์ 043-860242 , 043-861231 โทรสาร 043-860243