ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletสภาพทั่วไป
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
แนวทางการพัฒนา
dot
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
dot
ข้อบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
bulletการจัดเก็บค่าตอบแทนที่ดิน
bulletตลาด พ.ศ.2551
bulletการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
bulletการควบคุมสถานประกอบการ
dot
ข้อมูลบริการ
dot
bulletการทำบัตรประจำตัวประชาชน
bulletการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรฯ
bulletการแจ้งเกิด
bulletการแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletการชำระภาษี
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มร้องทุกข์
bulletแบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์
dot
เครือข่ายเทศบาล
dot
bulletสำนักงาน กกถ.
bulletสำนักงาน กถ.
bulletสำนักงาน กกต.
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมพัฒนาชุมชน
bulletกรมการปกครอง
bulletสมาคมพนักงานเทศบาล
dot
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศยไทย
กระทรวงมหาดไทย
รายการคืนความสุขให้ประเทศไทย


การทำบัตรประจำตัวประชาชน

                                                                การทำบัตรประจำตัวประชาชน

เรื่อง หน่วยงานที่ติดต่อ ขั้นตอนและหลักฐานที่ใช้ประกอบ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ค่าธรรมเนียม คุณสมบัติ

การขอมีบัตร
 

 
 

ที่ว่าการอำเภอหรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

 
 

๑. ขอมีบัตรกรณีมีบัตรเป็นครั้งแรก  (อายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์)
    (๑) ยื่นคำขอขอมีบัตรตามแบบ บ.ป. ๑ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
    (๒) แสดงหลักฐานสูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือนำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรองรับอย่างใดอย่างหนึ่งกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ
๒. ขอมีบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ
    (๑) ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป. ๑ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
    (๒) แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ 

๑ วัน

 

 


 

ไม่เสีย

 
 

การขอมีบัตรมีบัตรใหม่
หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอมีบัตร
ต้องมีสัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน


 
 การขอมีบัตร(ใหม่)
 
ที่ว่าการอำเภอหรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่น 
 ๑. ขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย  (สำนักทะเบียนเป็นผู้ออกบัตร)
    (๑) แจ้งความกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย
    (๒) ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป. ๑ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและหลักฐานตาม (๑)
   (๓) ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
   (๔) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการขอมีบัตรเดิมไม่พบ ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรองรับ
   (๕) แสดงหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 ๑ วัน

 
 ๑๐ บาท

 
 

 Division of Technical Services and Planning - Computer Programmer : Tigkhawet

เทศบาลตำบลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
โทรศัพท์ 043-860242 , 043-861231 โทรสาร 043-860243