ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมา
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletสภาพทั่วไป
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletผู้บริหาร
bulletสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
bulletเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletราคากลาง
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletพรบ.อำนวยความสดวก
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bulletคู่มือสำนักปลัด
bulletคู่มือกองคลัง
bulletคู่มือกองช่าง
bulletคู่มือกองการศึกษา
bulletคู่มือกองวิชาการและแผนงาน
bulletคู่มือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletคู่มือกองสวัสดิการสังคม
dot
โหลดแบบฟอร์มเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletแบบฟอร์มต่างๆ
dot
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543
bulletการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2543
bulletตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2546
bulletการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและเหตุรำคาญ พ.ศ.2546
bulletการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546
bulletการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและประเภทกลุ่มบริการบันเทิง พ.ศ.2548
bulletตลาด พ.ศ.2551
bulletการจัดเก็บค่าตอบแทนที่ดิน พ.ศ.2551
bulletการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2552
bulletการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2556
bulletการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2556
dot
จัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ๒๕๕๘
bulletสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน ๒๕๕๘
bulletสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม ๒๕๕๘
dot
เครือข่ายเทศบาล
dot
bulletสำนักงาน กกถ.
bulletสำนักงาน กถ.
bulletสำนักงาน กกต.
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมพัฒนาชุมชน
bulletกรมการปกครอง
bulletสมาคมพนักงานเทศบาล
dot
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

dot


แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" เทิดพระเกียรติผลงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักงานพานิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพดิน  ฟ้า อากาศ
ชีวจิตและสุขภาพ
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเทศบาลตำบลสมเด็จ
ข่าวทีวีออนไลน์ทุกช่อง
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ราคาน้ำมันวันนี้
สำนักงานท้องถิ่นกาฬสินธุ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์
รายการคืนความสุขให้ประเทศไทย


กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

    มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชน, งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตน เอง, งานศูนย์ฝึกอาชีพ และสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมช, งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน, งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน, งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน, งานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรงานประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน,งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชุมชน, งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่ชุมชนต่างๆ
       กองสวัสดิการสังคมประกอบด้วยงานพัฒนาชุมชน , งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  มีรายชื่อบุคลากรดังต่อไปนี้


นางยุไล    ไชยพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 


นางสาวเสาวนีย์  อาจบรรจง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชุน

 

 

นายเกริกวิทย์  พลซื่อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ช่วยราชการสำนักปลัด

 

 

 

 

นางทิพย์อนงค์ โคตะวินนท์โคตะ

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 


นางสาวศรินญา   โพธิแท่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

       Division of Technical Services and Planning - Computer Programmer : Tigkhawet

เทศบาลตำบลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
โทรศัพท์ 043-860242 , 043-861231 โทรสาร 043-860243