ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletสภาพทั่วไป
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
แนวทางการพัฒนา
dot
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
bulletแบบฟอร์มร้องทุกข์
bulletแบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์
dot
ข้อบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
bulletการจัดเก็บค่าตอบแทนที่ดิน
bulletตลาด พ.ศ.2551
bulletการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
bulletการควบคุมสถานประกอบการ
dot
เครือข่ายเทศบาล
dot
bulletสำนักงาน กกถ.
bulletสำนักงาน กถ.
bulletสำนักงาน กกต.
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมพัฒนาชุมชน
bulletกรมการปกครอง
bulletสมาคมพนักงานเทศบาล
dot
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศยไทย
กระทรวงมหาดไทย
รายการคืนความสุขให้ประเทศไทย


กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

    

       มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชน, งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตน เอง, งานศูนย์ฝึกอาชีพ และสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมช, งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน, งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน, งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน, งานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร, งานประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน, งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชุมชน, งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่ชุมชนต่างๆ
       กองสวัสดิการสังคมประกอบด้วยงานพัฒนาชุมชน , งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  มีรายชื่อบุคลากรดังต่อไปนี้


นางยุไล    ไชยพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวเสาวนีย์   อาจบรรจง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6

นายเกริกวิทย์  พลซื่อ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

นางทิพย์อนงค์  โคตะวินนท์

นักพัฒนาชุมชน 6ว


นางสาวศรินญา   โพธิแท่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

       Division of Technical Services and Planning - Computer Programmer : Tigkhawet

เทศบาลตำบลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
โทรศัพท์ 043-860242 , 043-861231 โทรสาร 043-860243