ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมา
bulletสภาพทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletข้อมูลชุมชน
bulletข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletผู้บริหาร
bulletสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
dot
มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
bulletรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletราคากลาง
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
bulletคู่มือบริการประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
bulletคู่มือบริการประชาชน งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล
bulletคู่มือบริการประชาชน กองคลัง
bulletคู่มือบริการประชาชน กองช่าง
bulletคู่มือบริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletคู่มือบริการประชาชน กองการศึกษา
bulletคู่มือบริการประชาชน กองวิชาการและแผนงาน
bulletคู่มือบริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
bulletแบบฟอร์มร้องทุกข์
bulletแบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์
dot
ข้อบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
bulletการจัดเก็บค่าตอบแทนที่ดิน
bulletตลาด พ.ศ.2551
bulletการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
bulletการควบคุมสถานประกอบการ
dot
เครือข่ายเทศบาล
dot
bulletสำนักงาน กกถ.
bulletสำนักงาน กถ.
bulletสำนักงาน กกต.
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมพัฒนาชุมชน
bulletกรมการปกครอง
bulletสมาคมพนักงานเทศบาล
dot
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศยไทย
กระทรวงมหาดไทย
รายการคืนความสุขให้ประเทศไทย


กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

    มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชน, งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตน เอง, งานศูนย์ฝึกอาชีพ และสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมช, งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน, งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน, งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน, งานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรงานประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน,งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชุมชน, งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่ชุมชนต่างๆ
       กองสวัสดิการสังคมประกอบด้วยงานพัฒนาชุมชน , งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  มีรายชื่อบุคลากรดังต่อไปนี้


นางยุไล    ไชยพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 


นางสาวเสาวนีย์   อาจบรรจง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6

 

 

นายเกริกวิทย์  พลซื่อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

(ช่วยราชการสำนักปลัดฯ)

 

 

 

 

นางทิพย์อนงค์  โคตะวินนท์

นักพัฒนาชุมชน 6ว


นางสาวศรินญา   โพธิแท่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

       Division of Technical Services and Planning - Computer Programmer : Tigkhawet

เทศบาลตำบลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
โทรศัพท์ 043-860242 , 043-861231 โทรสาร 043-860243