ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
แนวทางการพัฒนา
dot
bulletการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
dot
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
bulletการจัดเก็บค่าตอบแทนที่ดิน
bulletตลาด พ.ศ.2551
bulletการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
bulletการควบคุมสถานประกอบการ
dot
ข้อมูลบริการ
dot
bulletการทำบัตรประจำตัวประชาชน
bulletการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรฯ
bulletการแจ้งเกิด
bulletการแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletการชำระภาษี
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มร้องทุกข์
bulletแบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์
dot
เครือข่ายเทศบาล
dot
bulletสำนักงาน กกถ.
bulletสำนักงาน กถ.
bulletสำนักงาน กกต.
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมพัฒนาชุมชน
bulletกรมการปกครอง
bulletสมาคมพนักงานเทศบาล
dot
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศยไทย
กระทรวงมหาดไทย
รายการคืนความสุขให้ประเทศไทย


กองการศึกษา

กองการศึกษา

       หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนดทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา กำหนดนโยบายและแผนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของจังหวัีดและกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        กองการศึกษาประกอบด้วยงานศึกษาขั้นพื้นฐาน , งานประเพณี ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมมีรายชื่อบุคลากรดังนี้


นางภรณ์ชนก   นิตยลัภย์นิภาทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

นางวรรณา   ใจดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

นางทัศนา   ภูโทสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 6

นางมยุรี   วัฒนบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรุนนี   อุ่นบุรมย์
ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง

นางสาวอมลวรรณ   ยานผุด
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางบัวแก้ว   อัครเศรษฐัง
ผู้ดูแลเด็ก

นางวีณา  ภูวานคำ

ผู้ดูแลเด็ก

    Division of Technical Services and Planning - Computer Programmer : Tigkhawet

เทศบาลตำบลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
โทรศัพท์ 043-860242 , 043-861231 โทรสาร 043-860243