ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมา
bulletสภาพทั่วไป
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletข้อมูลชุมชน
bulletข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletผู้บริหาร
bulletสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
dot
มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
bulletรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletราคากลาง
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletพรบ.อำนวยความสดวก
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bulletคู่มือสำนักปลัด
bulletคู่มือกองคลัง
bulletคู่มือกองช่าง
bulletคู่มือกองการศึกษา
bulletคู่มือกองวิชาการและแผนงาน
bulletคู่มือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletคู่มือกองสวัสดิการสังคม
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
bulletแบบฟอร์มร้องทุกข์
bulletแบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์
dot
ข้อบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
bulletการจัดเก็บค่าตอบแทนที่ดิน
bulletตลาด พ.ศ.2551
bulletการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
bulletการควบคุมสถานประกอบการ
dot
เครือข่ายเทศบาล
dot
bulletสำนักงาน กกถ.
bulletสำนักงาน กถ.
bulletสำนักงาน กกต.
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมพัฒนาชุมชน
bulletกรมการปกครอง
bulletสมาคมพนักงานเทศบาล
dot
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศยไทย
กระทรวงมหาดไทย
รายการคืนความสุขให้ประเทศไทย


กองการศึกษา

กองการศึกษา

       หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนดทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา กำหนดนโยบายและแผนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของจังหวัีดและกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        กองการศึกษาประกอบด้วยงานศึกษาขั้นพื้นฐาน , งานประเพณี ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมมีรายชื่อบุคลากรดังนี้


นางภรณ์ชนก   นิตยลัภย์นิภาทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

นางวรรณา   ใจดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

นางทัศนา   ภูโทสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 6

นางมยุรี   วัฒนบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรุนนี   อุ่นบุรมย์
ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง

นางสาวอมลวรรณ   ยานผุด
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางบัวแก้ว   อัครเศรษฐัง
ผู้ดูแลเด็ก

นางวีณา  ภูวานคำ

ผู้ดูแลเด็ก

    Division of Technical Services and Planning - Computer Programmer : Tigkhawet

เทศบาลตำบลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
โทรศัพท์ 043-860242 , 043-861231 โทรสาร 043-860243