ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletสภาพทั่วไป
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
แนวทางการพัฒนา
dot
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
dot
ข้อบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จ
dot
bulletการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
bulletการจัดเก็บค่าตอบแทนที่ดิน
bulletตลาด พ.ศ.2551
bulletการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
bulletการควบคุมสถานประกอบการ
dot
ข้อมูลบริการ
dot
bulletการทำบัตรประจำตัวประชาชน
bulletการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรฯ
bulletการแจ้งเกิด
bulletการแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletการชำระภาษี
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มร้องทุกข์
bulletแบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์
dot
เครือข่ายเทศบาล
dot
bulletสำนักงาน กกถ.
bulletสำนักงาน กถ.
bulletสำนักงาน กกต.
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมพัฒนาชุมชน
bulletกรมการปกครอง
bulletสมาคมพนักงานเทศบาล
dot
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศยไทย
กระทรวงมหาดไทย
รายการคืนความสุขให้ประเทศไทย


ประวัติความเป็นมา

                อำเภอสมเด็จ พื้นที่เดิมอยู่กับตำบลหมูม่น อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2485 สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสน์ จังหวัดพระนคร ประธานสังฆมนตรีฝ่ายธรรมยุติ ได้จาริกมาตรวจเยี่ยม กิจการคณะสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อไป อำเภอกฉินารายณ์ ได้มาหยุดฉันภัตตราหารเพลที่ " บ้านหนองกุง " ได้พิจารณาเห็นภูมิประเทศและทราบนโยบายของทางราชการว่า จะมีการตัดถนนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปจังหวัดสกลนคร ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะมาตัดกันเป็นสี่แพร่งในเขตหมู่บ้านหนองกุงและได้ให้ความเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้ต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านเมืองในอนาคตจึงได้ประทานนามเมืองหนองกุงเสียใหม่ว่า " บ้านหนองกุงสมเด็จ " ตามสมณศักดิ์ของท่าน

               ในปี พ.ศ. 2490 - 2492 ได้มีการสำรวจ เส้นทางที่ตัดถนนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ไป จังหวัดสกลนคร และมีกรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเส้นทางสายจาก อำเภอสหัสขันธ์ ไปอำเภอกุฉินารายณ์ เสียใหม่ในบางตอนที่ยังคดเคี้ยวให้เหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นทางสี่แพร่ง(สี่แยก) ขึ้น ผู้ควบคุมงานบุกเบิกทางได้มาตั้งที่พักแรมอยู่บริเวณทางสี่แพร่ง เพื่อสะดวก แก่การแบ่งคนไปทำงานตามเส้นทางต่างๆ จากนั้นก็มีผู้อพยพครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะชาวร้อยเอ็ดมารวมตัวกันตั้งบ้านเรือนอยู่จึงเรียกว่า " คุ้มร้อยเอ็ด " พื้นที่ทางสี่แพร่งตัดกันขึ้นอยู่กับ บ้านหนองแวง ทางราชการเรียกว่า " บ้านสี่แยกหนองแวง " ตั้งแต่ ขอตั้งเป็นหมู่บ้าน ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า " บ้านสี่แยก "

              ในปี พ.ศ. 2495 บ้านสี่่แยกหนองแวง มีผู้อพยพเข้ามาอยู่แน่นหนามากขึ้น สมควรตั้งเป็นหมู่บ้านได้ ทางราชการจึงได้ขอแยกบ้านสี่แยกหนองแวง ออกจาก บ้านหนองแวง ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่เรียกว่า " บ้านสี่แยก " ขึ้นตรงต่อตำบลหมูม่น อำเภอสหัสขันธ์

             จนถึง พ.ศ. 2496 ขุนศรีราชาชสุรากร นายอำเภอสหัสขันธ์ ในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่า ตำบลหมูม่น มีอาณาเขตกว้างขวางมากสมควร แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลหมูม่น และ ตำบลสมเด็จ โดยใช้นามที่สมเด็จมหาวีระวงศ์ประทานนาม


             ในเวลาต่อมามีประชาชนอพยพมาจากแหล่งอื่น เข้ามาอาศัยทำมาหากินในพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและคนต่างด้าว และมีอาคารร้านค้ามากขึ้นจึงได้ตั้งเป็นสุขภิบาล ในปี พ.ศ. 2504 เรียกว่า " สุขาภิบาลสี่แยก "

             ในปีพ.ศ.2507 ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอสมเด็จ  สุขาภิบาลสี่แยกยังขึ้นอยู่ในเขต การปกครองของอำเภอสหัสขันธ์  ต่อมาในปีพ.ศ.2512 กิ่งอำเภอสมเด็จได้ยกฐานะเป็นอำเภอสมเด็จ สุขาภิบาลสี่แยกจึงได้มาขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอสมเด็จ และในปีพ.ศ.2522 ได้เปลี่ยนชื่อจากสุขาภิบาลสี่แยกเป็นสุขาภิบาลสมเด็จ ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลสมเด็จ อันได้แก่ท้องที่ในหมู่ที่ 2,3,4,5,6,10 ตำบลสมเด็จจากการวัดพื้นที่ตามแนวหลักเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย สุขาภิบาลสมเด็จมีพื้นที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั่วประเทศจึงมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม  2542 เป็นต้นมาDivision of Technical Services and Planning - Computer Programmer : Tigkhawet

เทศบาลตำบลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
โทรศัพท์ 043-860242 , 043-861231 โทรสาร 043-860243